I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai

1.1.1. Taisyklės – tai šios sveikatingumo klubų „Sporto Namai“ (toliau – klubai) naudojimosi teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.sporto-namai.lt.

 Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, esant kitiems objektyviems pagrindams, klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.sporto-namai.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.

1.1.2. Sveikatingumo klubai (-as) – tai sveikatingumo klubai (-as), pažymėti (-as) prekės ženklu „Sporto Namai“, kuriems (-iam) taikomos Taisyklės.

1.1.3. Paslaugos – tai Sveikatingumo klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, bei papildomos paslaugos tokios, kaip: asmeninės treniruotės, treniruotės mažose grupėse, užsiėmimai būsimoms mamytėms, vaikams, paaugliams ir kitos paslaugos, už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį. Kai kurios papildomos paslaugos net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus klubo narystę.

1.1.4. Klubo klientas (toliau – klientas) – tai asmuo, klubo nustatyta tvarka, įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinį apsilankymą arba nemokamai išbandantis klubo paslaugas.

1.1.5. Narystė – tai asmens įgyta teisė lankytis klube bei naudotis klubo paslaugomis nustatytą laikotarpį priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.

1.1.6. Vienkartinis apsilankymas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti klube bei pasinaudoti klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.

1.1.7. Narystės kortelė (toliau – narystės kortelė) – tai klubo išduota narystės kortelė, kurios pagalba klubo darbuotojai identifikuoja klientą. Klientas su šia kortele įgyja teisę klube naudotis atitinkamomis klubo paslaugomis. Į šias paslaugas neįeina asmeninės treniruotės, kurias teikia asmeninis treneris. Narystės kortelės vienkartinis mokestis – 1.5 Eur. Klientas, atvykęs į treniruotę, privalo pateikti savo treniruočių kortelę klubo registratūros darbuotojams. Atvykus į sporto klubą be narystės kortelės yra taikomas vienkartinis apsilankymo mokestis.

1.2. Teisė naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis

1.2.1. Asmenys, įsigiję narystę ir narystės kortelę arbą įsigiję vienkartinį apsilankymą, susipažinę su Taisyklėmis ir jose pasirašę, turi teisę naudotis klubo paslaugomis klubo nustatyta tvarka. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.

1.2.2. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali:

• lankytis grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rekomenduoja asmeniai treneriai, atsižvelgdami į kliento pateiktą gydytojo pažymą, tėvų sutikimą ir užsiėmimo poveikį kliento sveikatai.

• sportuoti ir būti treniruoklių salėje tik prižiūrint vienam iš tėvų (globėjų) arba asmeniniui treneriui.

1.2.3. Nepilnamečiai klientai 14-16 metų amžiaus gali sportuoti treniruoklių salėje ir grupiniuose užsiėmimuose tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, kurį išduoda klubas.

1.2.4. Nepilnamečiai klientai nuo 16 metų amžiaus gali sportuoti savarankiškai prieš tai pateikę sporto klubo pažymą.

1.2.5. Nepilnamečių klientų tėvams rekomenduojama pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), patvirtinančią jo sveikatos būklę ir galimybę užsiimti sportine veikla. Ši forma nėra privaloma.

1.2.6. Klientų klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

1.2.7. Klientas treniruočių metu privalo turėti rankšluostį. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio būtina pasitiesti rankšluostį. Neturint rankšluosčio administracijos personalas pasilieka teisę neįleisti sportuojančio žmogaus. Taip pat sporto metu rekomenduojama naudoti sportui skirtas pirstines.

1.3. Sveikatingumo klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

1.3.1. Klubo administracija nustato klubo papildomų paslaugų, narystės kortelių kainas ar kitus klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami klubo interneto puslapyje www.sporto-namai.lt arba atvykus į sporto klubą.

1.3.2. Klientai gali įsigyti narystes arba vienkartinius apsilankymus sporto klubo administracijoje..

1.3.3. Klientai gali atsiskaityti už narystes arba vienkartinį apsilankymą klube šiais būdais:

• grynais pinigais arba banko kortele;

• sveikatingumo klubo dovanų čekiais, apmokant paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

1.3.4. Klientai norėdami įsigyti narystę ar vienkartinį apsilankymą atitinkamiems klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą (su nuotrauka), patvirtinantį kliento asmens tapatybę.

1.3.5. Klubo darbuotojai turi teisę nufotografuoti klientą ir jo nuotrauką naudoti kliento identifikavimui.

1.3.6. Studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims bei Krašto apsaugos sistemos darbuotojams – kariams, valstybės tarnautojams suteikiama nuolaida narystei įsigyti. Klientai, norintys pasinaudoti šia nuolaida privalo pateikti šį statusą patvirtinančius galiojančius dokumentus.

1.4. Narystės kortelės naudojimo tvarka

1.4.1. Klientas gauna asmeninę narystės kortelę, kai įsigyja narystę ir sumoka vienkartinį narystės kortelės išdavimo mokestį 1.5 Eur. Sudarant sutartis su juridiniais asmenimis, narystės kortelės gali būti išduodamos klientams atskiros rašytinės sutarties dėl klubo paslaugų teikimo (toliau – „Sutartis“) pagrindu.

1.4.2. Klientas, praradęs savo narystės kortelę, privalo apie tai informuoti klubą ir registratūroje sumokėti narystės kortelės dublikato mokestį.

1.4.3. Narystės kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. klientui gali būti suteikiamos atostogos. Klientas turi informuoti klubą apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Narystės kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.

1.4.4. Narystės perrašymo kaina yra 5 Eur.

1.4.5. Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės tipą, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo klubo registratūroje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną klube galiojančias kainas. Jeigu brangesnė narystė keičiama į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas.

1.4.6. Klientams koreguota ir pakeista narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.

1.4.7. Klubas pasilieka teisę atitinkamų klientų grupių pareikalauti pateikti darbuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį darbo santykius.

1.5. Asmeninių treniruočių kortelių ir paslaugų naudojimo tvarka

1.5.1. Treniruočių kortelės galioja tik klubo nariams, turintiems aktyvią narystės kortelę su atitinkamai pasirinkta naryste.

1.5.2. Klientas, atvykęs į asmeninę treniruotę, privalo pateikti savo treniruočių kortelę klubo registratūros darbuotojams.

1.5.3. Klientas, įsigijęs asmenines paslaugas ir sumokėjęs vienkartinį narystės kortelės išdavimo mokestį 1.5 Eur, gauna treniruočių kortelę.

1.5.4. Klientas, praradęs savo treniruočių kortelę, privalo apie tai informuoti klubą ir registratūroje sumokėti narystės kortelės dublikato mokestį.

1.5.5. Klientui neatvykus į sutartą asmeninę treniruotę su treneriu ir iš anksto neinformavus trenerio (ne mažiau nei 3 val. iki treniruotės pradžios), treniruotė skaitoma kaip įvykusi.

1.6. Raktelių paskirtis ir naudojimas, apsilankymo trukmė

1.6.1. Klientas, atvykęs į klubą, privalo pateikti savo narystės kortelę klubo registratūros darbuotojams.

1.6.2. Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs narystės kortelės, į klubą neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Sveikatingumo klubo duomenų bazėje galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystės kortelė yra galiojanti. Ši išimtis taikoma ne daugiau kaip 5 kartus iš eilės.

1.6.3. Klubo registratūros darbuotojams identifikavus klientą, jam yra išduodamas raktelis, kuris suteikia teisę klientui įeiti į Klubo poilsio ir sporto zonų patalpas, už kurių paslaugas klientas sumokėjo.

1.6.4. Kliento apsilankymo trukmė klube priklauso nuo kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos tipo. Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Klubo patalpų iki Klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą vėlavimo mokestį – 5 Eur. Apsilankymo laikas yra pradedama skaičiuoti nuo raktelio išdavimo momento.

1.6.5. Išeidamas iš Klubo klientas privalo klubo darbuotojams grąžinti raktelį ir kitus klubo klientui išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Klubo patirtus nuostolius pagal raštiškai pateikiamus įkainius.

1.7. Kitos bendros sąlygos

1.7.1. Klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų. Asmeninius daiktus klientai palieka Klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias klientai privalo užrakinti.

1.7.2. Klientams rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.

1.7.3. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubo registratūros darbuotojus.

1.7.4. Klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.

1.7.5. Klube palikti kliento daiktai saugomi ne ilgiau kaip 14 darbo dienų.

II. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS IR DRAUDIMAI ATSKIROSE SVEIKATINGUMO KLUBO ZONO

2.1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės

2.1.1 Klube draudžiama:

2.1.1.1. Naudotis bet kuriomis Klubo paslaugomis, dėvint atskiroms Klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;

2.1.1.2. be Klubo raštiško sutikimo teikti klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti klubo darbuotojams;

2.1.1.3. Klube fotografuoti ir filmuoti komerciniais tikslais, neturint klubo vadovybės leidimo;

2.1.1.4. į klubo patalpas įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir psihotropines medžiagas;

2.1.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių ir kt.) džiovinimui.

2.2. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje

2.2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu budinčiu instruktoriumi ar asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;

2.2.2. Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę;

2.2.3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio rekomenduojama patiesti rankšluostį;

2.2.4. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai ir kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

2.2.5. Treniruoklių salėje yra draudžiama:

2.2.5.1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.2.5.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

2.3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai grupinių užsiėmimų salėje

2.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.

2.3.2. Grupiniai užsiėmimai, išskyrus, treniruotes mažose grupėse, vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 klientai.

2.3.3. Stacionarių salės dviračių treniruotės klientai privalo avėti sportinę avalynę (rekomenduojama kietu padu), o klientai, neavintys sportinės avalynės arba avintys šlepetes, į šias treniruotes gali būti neįleidžiami.

2.3.4. Klientams draudžiama:

2.3.4.1. lankantis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui bei muzikos aparatūrai.

III. SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

3.1. Sporto klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

3.1.1. Sporto klubas turi teisę:

3.1.1.1. keisti Sporto klubo darbo laiką;

3.1.1.2. neteikti sporto paslaugų iki 48 valandų, kol atliekami profilaktikos darbai;

3.1.1.3. nustatyti kitas galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių) atskiroms narystėms ar vienkartiniams apsilankymams, platinamiems Klubo vykdomų akcijų metu. Šios taisyklės yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Klubo interneto svetainėje www.sporto-namai.lt;

3.1.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

3.1.1.5. paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę, kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės;

3.1.1.6. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui ar higieninei pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);

3.1.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;

3.1.1.8. nutraukti kliento narystės kortelės galiojimą ir neįleisti į klubą klientų, pažeidusių šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę Klubo darbuotojams, kitiems Klubo klientams arba Klube apsilanko neblaivus, apsvaigęs nuo psihotropinių medžagų ir neklauso atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, atskaičius pagrįstus tiesioginiai patirtus Klubo nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

3.2. Klubas įsipareigoja

3.2.1. teikti klientams paslaugas klube, laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių;

3.2.2. informuoti klientus apie klubo darbo laiko pasikeitimus iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, pakabinant atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.sporto-namai.lt;

3.2.3. informuoti klientus iš anksto apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabinant atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.sporto-namai.lt;

3.2.4. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, šalinant avarijų padarinius, vykstant planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir kitų priežasčių, kurios neleidžia klientams naudotis klubo paslaugomis;

3.2.5. sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei Klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus.

3.3. Sveikatingumo ir sporto klubo atsakomybė

3.3.1. Klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio;

3.3.2. Klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jei ši žala atsirado dėl Klubo kaltės;

3.3.3. Klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename klube matomoje vietoje bei patalpinti interneto svetainėje www.sporto-namai.lt;

3.3.4. Klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos, susijusios su kliento veikla klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

IV. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

4.1. Klientas turi teisę

4.1.1. naudotis klubo paslaugomis, įsigijus pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinį apsilankymą;

4.1.2. susipažinti su klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

4.1.3. klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinį apsilankymą, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai klientas dėl klubo kaltės negalėjo naudotis klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

4.2. Klientas įsipareigoja

4.2.1. atskirose Klubo zonose (pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;

4.2.2. lankydamasis Klube laikytis šių Taisyklių;

4.2.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

4.2.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;

4.2.5. naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;

4.2.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus klubo darbuotojus, kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

4.2.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;

4.2.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Klubui, kitų Klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

4.2.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Klubo darbuotojui;

4.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

4.2.11. lankytis tik Klubo klientams skirtose patalpose;

4.2.12. Sveikatingumo klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės laiku.

4.2.13. atlyginti Klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Klubas dėl kliento kaltės.

4.3. Klientų atsakomybė

4.3.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis;

4.3.2. Klientai, naudodamiesi Klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui;

4.3.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klube, tenka klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo darbuotojų kaltės;

4.3.4. Klientas privalo atlyginti Klubui materialinę žalą, kurią Klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su jam pateiktu Klubo nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu;

4.3.5. Klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Baigiamosios nuostatos

5.1.1. Pasirašydamas šias Taisykles Klientas savo parašu patvirtina, kad:

5.1.2. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

5.1.3. Klientas sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Klubo klientų duomenų bazėje;

5.1.4. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina faktą, kad:

5.1.5 nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Klubo paslaugomis;

5.1.6. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

5.1.7. nepilnamečio kliento Klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.8. tėvai (globėjai) atsako už nepilnamečio kliento elgesį Klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;

5.1.9. tėvai (globėjai) sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Klubo klientų duomenų bazėje.